Polityka prywatności

Warunki Prawne i Polityka Prywatności

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację poniższych warunków oraz właściwych przepisów prawa oraz polityki prywatności

 • Właścicielem serwisu narodzinystali.pl jest ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przu Al. Józefa Piłsudskiego 92
 • ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna dokłada wszelakich starań, by publikowane na stronie informacje były zgodne ze stanem faktycznym.
 • Serwis narodzinystali.pl można przeglądać bez żadnych ograniczeń za wyjątkiem zamkniętych stref, do których dostęp mają zarejestrowani użytkownicy - posiadacze stosownych identyfikatorów i haseł.
 • Publikowanie, przedrukowywanie, modyfikowanie zawartości strony bez zgody Właściciela serwisu jest zabronione.
 • Zamieszczone na stronie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wykorzystania informacji znajdujących się na stronach serwisu.
 • Nazwy, logotypy, znaki towarowe wykorzystane w niniejszym serwisie stanowią przedmiot praw autorskich i są prawnie chronione i nie mogą być publikowane, modyfikowane, dystrybuowane, w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

Polityka prywatności

Serwis narodzinystali.pl zbiera dane z logów systemowych (dane przekazane na serwer przez komputer podczas połączenia z serwisem, takie jak adres IP).

Na podstawie informacji pochodzących z logów systemowych generowane są statystyki serwisu. Dane z logów systemowych nie są udostępniane innym podmiotom, są wykorzystywane w celach technicznych.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu poprawnego funkcjonowania niektórych funkcjonalności serwisu. Użytkownik może wyłączyć mechanizm obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, a także usunąć z komputera pliki cookies generowane przez serwis.
Więcej o plikach cookies znajdą Państwo na stronie: wszystkoociasteczkach.pl

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

I.    Informacje o Administratorze danych osobowych
 

Administrator danych osobowych: 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są Twoje  dane osobowe jest ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41 – 308) przy al. J. Piłsudskiego 92, numer KRS: 0000115891 (zwana dalej „AMP” lub „Administratorem danych”).
 

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: 
We wszystkich sprawach związanych  z ochroną danych osobowych  można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: podo.amp@arcelormittal.com lub listownie na adres pocztowy Administratora danych z dopiskiem „ochrona danych osobowych” 
 


II.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Kontrola osób wchodzących i wychodzących dla zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie należącym do Administratora danych, w tym w szczególności poprzez umożliwienie sprawnego przeprowadzenia ewakuacji czy akcji ratowniczej. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Zarejestrowanie Twojego uczestnictwa w wydarzeniu odbywającym się w ramach Dni Otwartych ArcelorMittal Poland. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Skontaktowanie się z Tobą w związku z przesłaniem zgłoszenia udziału w wydarzeniu odbywającym się w ramach Dni Otwartych ArcelorMittal Poland poprzez stronę www. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami w związku z   prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)


III.    Kategorie przetwarzanych danych

Administrator danych będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:

 1. Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu podane w formularzu rejestrowym;
 2. Twoje imię, nazwisko, ewentualnie nr dokumentu tożsamości zebrane przy wejściu na teren AMP. 
  Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych koniecznych dla celów ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących może skutkować odmową wstępu na teren  Administratora danych.


IV.    Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. do czasu wizyty w ramach Dni Otwartych ArcelorMittal Poland oraz ewentualnie przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez AMP.


V.    Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 2. Podmioty trzecie należące do grupy AMP, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu;
 3. Pomioty trzecie świadczące na rzecz AMP usługi w zakresie ochrony osób i mienia.


VI.    Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.


VII.    Prawa osoby, której dane dotyczą

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Ci następujące prawa:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VIII.    Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator danych otrzymał Twoje dane bezpośrednio od Ciebie lub/oraz od osoby, która zgłosiła Cię do udziału w Dniach Otwartych ArcelorMittal Poland.